Hensen prawo pracy, kadry - szkolenia i kursy
... z nami wiesz więcej

TEMATYKA UNIJNA

TEMAT: Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach unijnych


TERMIN:
21.06.2013
LOKALIZACJA:
Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska)
mapa
CENA:
449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%
PRELEGENT:
Wioleta Żbikowska–Wolańska >>> czytaj więcej


Rozpoczęcie godz 9:30

1. Dyskryminacja oraz bariery w tworzeniu równych szans:
● dyskryminacja (pośrednia, bezpośrednia, pozytywna),
● stereotypy płci, jako zasadniczy czynnik nierówności i dyskryminacji,
● mechanizm stereotypizacji, uprzedzenia,
● przekonania i zachowania dyskryminacyjne,
● bariery w tworzeniu polityki równych szans.
2. Działania Gender Mainstreaming:
● płeć kulturowa i biologiczna – gender i sex,
● gender mainstreaming – problemy terminologiczne,
● podstawy prawne gender mainstreaming,
● gender mainstreaming a polityka wspierania kobiet,
● zadania gender mainstreaming,
● przykłady myślenia w kategoriach gender mainstreaming,
● podstawowe metody gender mainstreaming,
● trudności w realizacji gender mainstreaming.
3. Polityka równości płci w prawie polskim i prawodawstwie unijnym:
● równość płci – definicja i obszary,
● polityka równości szans i niedyskryminacji,
● założenia polityki równości płci,
● ramy prawne dla zasady równości płci i niedyskryminacji w Polsce i UE,
● ramy wykonawcze dla zasady równości płci,
● dwa filary równości,
4. Zasada równości szans w EFS – PO KL:
● zasada równości kobiet i mężczyzn w PO KL,
● cele strategiczne programów równościowych a mity,
● agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL,
5. Zasady wyboru projektów pod kątem równości szans – najczęściej stosowane metody identyfikacji:
● typy projektów ze względu na stopień realizacji zasady równych szans w ramach
PO KL,
● standard minimum wniosku PO KL oraz monitoring i ewaluacja z perspektywy realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn, w tym: cykl projektu, analiza pod kątem płci, kryteria równościowego celu, równościowe rezultaty oraz równościowe działania KAZUK.
6. Przykłady dobrych praktyk:
● Firma Równych Szans,
● polityka „zarządzania różnorodnością” w firmach na rynku polskim i europejskim,
● dobre praktyki w ramach Gender Index.


Zakończenie godz. 16.30
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

  • przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić  w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalniaz dokonania opłaty.


Profesionalne szkolenia pracownicze


Firma wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr: 2.14/00049/2010

photo

Szkolenia zamknięte
dowiedz się więcej

Chcesz zorganizować szkolenie zamknięte o innej tematyce?

Skontaktuj się z nami
kom. 507 695 003
fax. 22 490 51 79
szkolenia@hensen.pl 

Chcesz się zgłosić na szkolenie?
Prosimy o pobranie formularza i przesłanie go na adres szkolenia@hensen.pl
lub faxem 22 490 51 79